Algemene voorwaarden

De Intervisieclub is een handelsnaam van Bee.

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met Bee gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen
2.1 Met Bee gesloten overeenkomsten leiden voor Bee tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Bee gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Bee verlangd kan worden.
2.2 Als Bee voor de uitvoering van een met Bee gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Bee gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.
2.3 Voor zover Bee voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een cursist, is Bee uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating
3.1 Door Bee aangeboden leertrajecten en begeleiding (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
3.2 Toelating tot een leertraject kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Bee, waarbij kennis, reflectie en vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Bij ontbinding van de overeenkomst met Bee, zonder dat sprake is van een aan Bee toerekenbare tekortkoming (het niet deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, hierna te noemen “annulering”), geldt het volgende, waarbij annulering schriftelijk dient te geschieden.

Opleidingen/conferenties/cursussen/jaartraject
4.1.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 150,00 administratie- / annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Bij niet deelnemen aan een intervisiesessie biedt Bee de deelnemer de mogelijkheid een online sessie van 45 minuten in te plannen binnen 1 maand na datum van de gemiste intervisiesessie.

Maatwerk
4.1.2 Bij annulering van door Bee op verzoek van de opdrachtgever ontwikkeldeopleidingen/werkconferenties/cursussen/teamontwikkeling/
coaching (al dan niet “in-company”) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang 50% van de volledige prijs zoals opgenomen in het investeringsoverzicht en/of zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en de daadwerkelijk door Bee gemaakte kosten (door Bee te specificeren) in rekening gebracht.

Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de opdrachtgever de volledige investering verschuldigd naast de daadwerkelijk door Bee gemaakte kosten.

Betaling
5.1 Alle door Bee opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Bee zal 100% van het totaalbedrag vermeld in de opdrachtbevestiging bij ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging factureren. Additionele kosten, zoals reiskosten, zullen na uitvoering worden gefactureerd indien als zodanig overeengekomen. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
5.2 Als van Bee meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen cursisten etc.) kan Bee vóór aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Uitspanning
6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom
7. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Bee ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Bee houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten.
De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever mag auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid
8.1 Bee is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade.
Voor schade die een direct gevolg is van een aan Bee toe te rekenen tekortkoming is Bee alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bee. Als Bee gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar). De totale vergoeding zal nimmer meer belopen dan € 10.000,–.
8.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Bee gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie
9. Door het aangaan van een overeenkomst met Bee wordt aan Bee toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Bee uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Bee zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Bee
T.a.v. Debbie Molhuizen
Binnen Kalkhaven 5C

3311 JC DORDRECHT

× What’s Up?