Algemene Voorwaarden Retraite

ALGEMENE VOORWAARDEN (1/3)

Bee zal zich tot het uiterste inspannen om te voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers. Daarbij horen een aantal spelregels, deze zijn opgesteld in de vorm van dit document Algemene Voorwaarden.

De Intervisieclub is een productnaam van Bee KvK 64559734, hierna te noemen De Intervisieclub.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bee en haar deelnemers van een retraite, tenzij hiervan uitdrukkelijk en in schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website www.intervisieclub.nl/retraite.

1. INSCHRIJVING

1.1 Door het verzenden van het online boekingsformulier en betalen van de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden Retraite.

2. DEELNAME

2.1 Inschrijving is pas definitief na betaling van de (aan-)betaling. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid en staat het de deelnemers vrij af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van het programma geeft geen recht op teruggaven van het inschrijfgeld en tevens geen recht op vervangende les of activiteit.

3. GEDRAG

3. Bee verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij mis-dragingen (drugs- en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

4. SCHADE

4.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Bee zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retraite. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is zij echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade.

6. MEDISCHE DISCLAIMERS

6.1 Alle activiteiten zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

6.2 Meldt voorafgaand aan de retraite altijd of je lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan het programma hierop aangepast worden. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname aan alle workshops, coaching en activiteiten geschiedt altijd op eigen risico.

6.3 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Bee voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan de retraite.

7. EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Bee is niet verantwoordelijk voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, of voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de workshop, coaching en/of activiteit.

8. GEZONDHEIDSVERKLARING

8.1 Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten schriftelijk te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande schriftelijk aan Bee te worden gemeld.

8.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Pas na ontvangst van de aanbetaling is de boeking van de retraite definitief. Er is geen restitutie mogelijk van het aanbetaalde bedrag.

9.2 Betaling van de factuur geschied binnen 2 weken na factuurdatum.

9.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van het te betalen bedrag door Bee. Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling en/of de restant betaling is de deelnemer in verzuim. Bee stuurt in dit geval een betalingsherinnering aan de deelnemer.

9.4 De deelnemer heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de retraite geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.

9.5 De deelnemer die niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim. Verder komen alle eventuele incassokosten voor rekening van de deelnemer.

9.6 Wanneer ook na aanmaning betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft zal Bee de incassering uit handen geven aan een incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

9.7 Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

9.8 Restitutie is niet mogelijk wanneer het programma wordt overgenomen door een andere, gelijkwaardige begeleider. De deelnemer heeft in dit geval nimmer recht op financiële compensatie.

9.9 Het basis yoga programma in de ochtend is flexibel en kan indien nodig door de begeleider worden aangepast aan speciale wensen en behoeften van de groep.

9.10 De deelnemer is er geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig op de vooraf aangegeven tijden aanwezig te zijn voor deelname aan het programma. Het eventueel mislopen van of te laat aanwezig zijn van de deelnemer is nimmer reden tot restitutie.

10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Als deelnemers besluiten te annuleren, wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere redenen, hebben zij het recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.

Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 30% van de deelnamekosten.

Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten. Vier weken voor aanvang van het programma: geen restitutie mogelijk.

10.2 Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden (zoals beperkingen wegens COVID) houdt Bee het recht om de retraite af te gelasten of te verplaatsen. In het geval van annulering, worden alle gedane betalingen aan Bee gerestitueerd aan de deelnemers.

10.3 Bee is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van het niet doorgaan van de retraite.

10.4 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij datum poststempel of datum email gelden als annuleringsdatum. Telefonische annulering wordt niet geaccepteerd.

10.5 De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist en tijdig ontvangen van de annulering.

11. VERZEKERING

11.1 Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringverzekering wordt sterk aangeraden.

11.2 Bee heeft het recht naar een bewijs hier van te vragen.

11.3 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

12. VLIEGTICKETS & VLUCHTEN

12.1 Het niet kunnen vinden van een vlucht na het boeken van een retraite in het buitenland is geen geldige reden tot annulering van de reis. De normale annuleringsvoorwaarden zoals omschreven onder punt 10 treden hierbij in werking.

12.2 De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig arriveren voor deelname aan de retraite.

13. ACCOMMODATIE

13.1 Op het terrein van de locatie mag niet worden gerookt.

13.2 Bee behoudt zich het recht wijzigingen in kamerindeling door te voeren mits hiervoor noodzakelijke, aantoonbare redenen zijn.

14. ONVOORZIENE GEVALLEN

14.1 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de initiatiefnemer van Bee. Rekeninghoudend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

× What’s Up?